W górę
Uśmiech nadal pożądany
O projekcie

„Uśmiech mamy” Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej. (Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. Ministerstwo Zdrowia. POWR.05.01.00-IP.05-00-006/18). Okres realizacji projektu – 01.01.2019 – 30.09.2023. Dofinansowanie opiewa na kwotę 984 016, 25 zł.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. Partnerzy projektu – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny w Łodzi

 

Cel główny projektu: zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej poprzez wdrożenie programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie woj. mazowieckiego i woj. łódzkiego oraz wzrost o 15% wczesnego wykrywania depresji poporodowej poprzez edukację personelu (położna, pielęgniarka, lekarz), jak również wzrost świadomości społecznej na temat depresji poporodowej. Projekt obejmie wsparciem 10 900 kobiet przed porodem i po porodzie, w rezultacie zostanie podniesiona wiedza w zakresie depresji poporodowej. W ramach działań medycznych 2 180 kobiet uzyska wsparcie psychologa, dla których przewiduje się przeprowadzenie 5 014 porad psychologicznych, czego rezultatem będzie wczesna diagnostyka, diagnoza oraz leczenie kobiet z objawami depresji poporodowej, co ma istotny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny oraz kształtowanie się relacji matka-dziecko. Wsparcie będzie skierowane do 324 pracowników medycznych pielęgniarek, położnych, lekarzy POZ, uczestniczących w 18 szkoleniach, których rezultatem będzie zwiększenie wiedzy w zakresie rozpoznania objawów depresji poporodowej oraz stosowania Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

  • Edukacja personelu POZ w zakresie wczesnej identyfikacji depresji poporodowej,
  • Akcja edukacyjno-informacyjna,
  • Konsultacje z psychologiem,
  • Promocja programu przez pielęgniarki i położne POZ.

 

Okres realizacji: 01.01.2019 – 30.09.2023

Obszar realizacji: województwo mazowieckie i województwo łódzkie.

Projekt nr POWR.05.01.00-00-0023/18-00 pt. „Uśmiech Mamy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020